FacebookFacebook
EduPage
Facebook
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

PREZENČNÍ

VÝUKA

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

DISTANČNÍ

VÝUKA

DISTANČNÍ VÝUKA

Distanční výuka na čtyřletém gymnázium je mimořádná příležitost pro domácí vzdělávání. Prosím přejděte na více

Více

O

ŠKOLE

O ŠKOLE

Školní dokumenty, ŠVP Heřmánek a školní komunikační systém. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLY

HEŘMÁNEK

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Budete přesměrováni na webové stránky základní školy Heřmánek. Prosím přejděte na více

Více

Dopis od učitelům rodičům po 2. měsících vyučování

Vážení rodiče,

poté, co jsme se v září seznamovali a rozkoukávali se v nové škole, jsme od října začali tvrdě pracovat a vzdělávat se ve všech předmětech povinných i volitelných. 

V českém jazyce v mluvnici jsme se věnovali pravopisným jevům, které byly pro mnohé opakováním, někteří ale zjistili své mezery a hodnocené pravopisné cvičení si museli napsat dvakrát. Napodruhé většina uspěla a měla radost z vylepšeného skóre. Ve slohu pracovala skupina tvůrčího psaní na úkolech Reného Nekudy a Mirky Adamcové, druhá skupina se věnovala a stále věnuje tématu mezilidské komunikace. K tomu rozebíráme zajímavé texty, na kterých trénujeme čtenářskou gramotnost a kritické myšlení. Seznámili jsme se tak s tzv. stockholmským syndromem, na který jsme si zkusili napsat i vlastní příběh, nebo s populárně naučným článkem o gramotnosti v České republice. V literatuře se věnujeme evropské středověké literatuře a povídáme si o středověké kultuře a tématech, o kterých vznikaly první písemné texty. Vedle toho jsme si rozebrali dílo Zimní pohádka od W. Shakespeara a Šťastného prince od O. Wilda a trénujeme tak rozbor literárního textu a následný deníkový zápis k maturitě. Nabyté znalosti si upevňujeme při přípravě na průběžné testy.

V rámci českého jazyka si mohli studenti vybarat – klasický sloh a nebo Tvůrčí psaní s René Nekudou, což je známý lektor tvůrčího psaní. Dochází jednou za 14 dní a v dalších 14 dní studenti plní úkoly s Mirkou Adamcovou. 

V matematice jsme se s paní učitelkou Janou nejdříve zaměřili na číselné obory: přirozená čísla, celá čísla, racionální a iracionální čísla a reálná čísla. S tím souvisí i zápis do množiny a intervalů, což pro někoho byla nová látka a pro někoho opakování. V rámci celých čísel jsme psali test z rozkladu na prvočísla, hledání největšího společného dělitele, nejmenšího společného násobku a absolutní hodnoty - čísel, která jsou od nějaké hodnoty blíže nebo dále, než je zadaná vzdálenost. První test nedopadl celkově příliš dobře, a tak jsme si to zkusili ukázat ještě jinými způsoby. Při opravném testu dopadla většina žáků již výrazně lépe. Kdo není s výsledkem spokojen nebo nedosáhl hranice alespoň 70 %, si může napsat další opravu - stačí si jen dohodnout termín. Nyní jsme začali probírat teorii množin, které se budeme věnovat ještě po prázdninách. Zkusíme na to jít kromě ryze matematických zápisů také pomocí her a obrázků.

S panem učitelem Josefem jsme v matematice opakovali učivo z 9. ročníku (absolutní hodnoty, nerovnice, rovnice, převody jednotek) a začali středoškolskou látku (množiny). Psali jsme dvě písemky. Poslední byla ohodnocena. Hledáme tempo, způsob výuky, aby nám sednul. Vesměs dosahujeme 80% úspěšnosti. Na tabuli opakujeme společně, jinak je práce samostatná.

V informatice jsme se na začátku října věnovali systému Orgpad a práci s myšlenkovými mapami, jejich tvorbě a systému sdílení mezi uživateli, neboť myšlenkové mapy budeme využívat i napříč jinými předměty. Dále jsme začali téma práce s daty, kdy pracujeme v Google tabulkách a pro práci s daty používáme funkce a grafy. Mimo základních funkcí pro součet či průměr jsme používali funkci IF pro definování podmínek a jejich vyhodnocování. Překvapilo mne, jak nevyrovnané znalosti v IT jsou na základních školách, to co běžně jsme učili na Heřmáneku, nebylo často obsahem znalostí a dovedností žáků s ostatních škol a tak například znalost Excelu vytvářím u některých žáků jako novinku. Šimon Plašil 

Jako součást informatiky byla zavedena hodina trénování psaní všemi deseti na počítači. Je to trochu jako hra na klavír podle not. Ale pro život v budoucnosti nezbytná dovednost. 

V rámci biologie jsme se vrhli do obecných základů biologie. Řekli jsme si definici biologie jako vědního oboru, umíme rozlišovat mezi živou a neživou přírodou. Prostřednictvím aktivity „Burza vysokých škol“ (inspirováno burzou pro výběr SŠ) jsme si vzájemně ve dvojicích kreativně představili podstatu a stručný obsah podoborů biologie. Cílem aktivity bylo vytvořit dopředu povědomí o existenci podoborů, o budoucích studijních možnostech. Abychom věděli, že tím či oním se lze profesně zabývat, a je tak dobré tímto směrem zaměřit pozornost v průběhu studia, vznikl-li by samovolně zájem. Prostřednictvím aktivity „Jak byste představili člověka, lidský život mimozemské civilizaci?“ jsme reflektovali své představy v návaznosti na teorie o vzniku a vývoji života na Zemi. Před námi je nachystané učivo o buněčné teorii, biogenních prvcích, buňce, virech. V neposlední řadě pomáháme při chovu školních zvířat. 

Ve fyzice jsme s panem učitelem Štěpánem probrali úvod do fyziky a dodělali úvodní kapitolu mechaniky - kinematiku. Zkoušení probíhá ústně s přípravou a materiály (sešit, učebnice). Nevýhodou toho je, že někteří se stále ještě spoléhají, že při přípravě na zkoušení přijdou s pomocí učebnice na vše potřebné, což zjišťují, že není pravda. V hodinách prezentujeme početní příklady před tabulí zbytku třídy a vzájemně si přitom můžeme radit. Bude nás čekat jeden projekt a až do konce roku postupné zkoušení.

S panem fyzikářem Jiřím jsme si ověřili nebo uvedli některé potřebné elementy z matematického formalismu: definice a základní vlastnosti goniometrických funkcí a vektorů. Kromě toho jsme si vysvětlovali základy kinematiky, tj. matematického popisu pohybu. Kromě pohybu po kružnici máme tuto kapitolu probranou. Dohodli jsme se na základech hodnocení naší práce: Učitel navrhl, že vždy po ukončení kapitoly (jako např. zmíněná kinematika) se podívá na zápisky a pak si napíšeme test, ke kterému své zápisky budeme smět používat. Idea je, abychom se naučili z látky vytáhnout to podstatné a přetvořit to do použitelných poznámek. V prvním kole si zmíněnou proceduru nejprve vyzkoušíme nanečisto, mimo jiné učitel ukáže, jak by si takové výpisky dělal sám. To máme v plánu brzy po prázdninách.

V hodinách cizích jazyků jsme se hned vrhli do práce, i když bylo někdy obtížné sladit dohromady práci různě pokročilých studentů. Do hodin zařazujeme konverzaci, poslechová cvičení i autentické texty. V němčině jsme si zahráli velice vtipnou obdobu hry Times up na názvy zvířat, používáme tematická pexesa a nově si vyzkoušíme předem připravené dialogy s naší sovou. Valí se na nás lavina nové slovní zásoby, o to větší radost ale máme z toho, kolik toho už dokážeme říct nebo napsat.

           V dějepisu pracujeme na nejstarších dějinách ČR a povinností studentů je poslouchat Toulky českou minulostí. Tak jsou připraveni na diskuzi, která probíhá v hodině. Stejně tak si mají při poslechu vytvořit poznámky do OrgPadu, aby  poslech fixovali. Studenti jsou velmi pracovití, respektují zadání a spolupracují. Tvůřčí atmosféra na hodině je velmi dělná. Myslím si, že výuka pomocí získaných znalostí v poslechu a naše společné vytváření znalostí v hodině přivítali studenti jako dobrou metodu. Stále se učí, jak vidět důležitější znalosti před známkami. Překvapuje je, že mohou testy udělat vícekrát a dokonce to, že test nebyl brán v úvahu z hlediska hodnocení, protože byl zkušební. K obsahu učiva – stanovili jsme v ŠVP, že v učivu jdeme důsledně po českých dějinách, které doplňujeme Evropskými souvislostmi. To zajistí, že se k moderním dějinám dostaneme ve 3. ročníku a ve 4. ročnílku se vrátíme k antice, ve chvíli, kdy studenti budou dostatečně dospělí, aby ocenili toto téma. Mirka Adamcová

Focusion je předmět, který provází studenty 2 hodiny týdně. Z počátku jim pomáhá zorientovat se ve škole a nastavuje školní situace (manager učebny, volba do školní rady, jak objevit v Edupage kalendář, organizace akcí), ale také se bavíme o tom Jak zvládnout učivo, Jak si učivo zorganizovat a celkově jde o předmět, který má pozici skupinového  kaučinku. Pokud nemáme žádná témata studenti pracují na svých úkolech podle svých priorit, což je také součást Focusion.  Mirka Adamcová

V etická a občanské výchově jsme  se ze začátku věnovali bližšímu vzájemnému seznámení. Velmi oceňuji, jak příjemnou atmosféru ve hodině a otevřené vztahy mezi studenty. Celkově vidím, že to není jen v mém předmětu, ale je to vytvořená dobrá atmosféra v celém ročníku. Velmi bych stěl podkovat týmu za adaptační týden, byl velmi náročný pro učitele, ale velmi efektivní pro školu. Zároveň je tým učitelů dobře vybaven a veden k otevřené atmosféře, což se daří Mirce Adamcové a Katce Machové. K práci v hodině, studenti si mohli vybrat.  V současné době probíráme témata podle přání studentů s jednou skupinou jde o témata sexuální výchovy, ve druhé základy psychologie osobnosti.  Vzhledem k výborné atmosféře školy, jsou témata etické a občasnské výchovy řešena ve velice otevřené a respektují atmosféře, což je dost mimořádné.  Petr Adamec 

Při hodinách Feuersteinova instrumentálního obohacování rozvíjíme všechny kognitivní funkce. Tato metoda je nehodnotící, Studenti pracují s instrumenty, které lektor nejdříve zprostředkuje a se studenty hledá nejlepší strategie. Ze strategii vznikají přemostění i do jiných předmětů. Sdílíme své úhly pohledu, díváme se na řešení z různých stran, což je velmi obohacující. První instrument s kterým pracujeme se nazývá Uspořádání bodů, zde se učíme pracovat s informacemi, pracovat přesně, vyhledávat chyby , pojmenovat je a hledat správná řešení. Při vypracovávání instrumentů si každý uvědomí své silné i slabé stránky, protože má možnost o tom hovořit, diskutovat tak postupně nachází strategie jak posílit své slabé stánky a využít nové strategie , které si osvojil. Tato metoda je zážitková. Svým prožitkem, zážitkem si každý rozšíří vědomí a uvědomí si , proto je v názvu uvědomování, jak dávat informace do souvislostí a jak je důležité dívat se na věci, situace z různých úhlů, jak důležité je nehodnocení. Při hodinách vidím jak se studenti zklidní, jak jim vyhovuje pracovat vlastním tempem, jak je pro všechny obohacující, když můžeme zpracovávat své obavy z neúspěchu a nebo jen naslouchat. Sdílet své radosti a vychutnat si tzv, Aha momenty. Katka Machová

Projekt školního vaření (v ŠVP projet školní firmy) bude organizován tak, že studenti, budou vařit 2 dny v týdnu a budou se střídat. Tyto dva dny v týdnu na studenty vyjdou opakovaně jednou za 2 měsíce.  Ve vaření se střídají tké pedagogičtí pracovníci a studenti. A tak tým učitel – 2 studenti /ze začátku 4/ uvaží jednoduché jídlo v profesionálně vybavené kuchyni. V projektu musí studenti plánovat a zvačovat, ráno si nakoupí (škola nebude mít žádné zásoby jídla/ a uvaří. Součástí projektu je také prezentace jídla při jeho vydání. Další skupina vystřídá skupinu, která vaří a bude uklízet 1 hodinu nádobí. Tento projekt je součástí pracovaní výchovy, která nemá samostatné hodiny a tyto hodiny ustoupili jiným předmětům a tak si pracovní výchova může a musí vybrat svůj čas. Projekt bude formálně a finančně organizovat Centrum pro rodinu Heřmánek, příspěvky na společné stravování budou posílány na účet. Na tomto účtu budou i studenti sledovat finance a vůbec se zapojí do celkové ekonomické části projektu. Cílem je vytvořit spolupráci, pracovní dovednosti, tento projekt má za cíl rozvinout finanční gramtnost, přispívá k atmosféře školy a v neposlední řadě se studenti i nají kvalitním a čerstvým jídlem. 

V listopadu odstartujeme projekt školního vaření, čeká nás čtvrtletní hodnocení a tripartity s rodiči. Stále si někteří zvykáme na jiný způsob hodnocení naší práce, než jaký byl na předchozích školách, cílem ale je brát svůj školní úspěch či neúspěch jako osobní zodpovědnost. Abychom se učili pro vlastní budoucnost, ne pro krátkodobě vypovídající vysoké ohodnocení od učitele.

Tým učitelů a studentů gymnázia