instagram
EduPage
blog
blog
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

GYMNÁZIUM

PRAHA 8

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

MONTESSORI

CURICULUM

Montessori program

Montessori programy jsou programy pro žáky od 12 do 18 let. Prosím přejděte na více

Více

PROJEKT TEEN

6. - 9. TŘÍDA

PROJEKT TEEN

Projekt Teen je projekt pro žáky 2. stupně, který předchází gymnáziu Heřmánek a dalším středním školám. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

O

ŠKOLE

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Čtyřleté gymnázium Heřmánek je soukromé gymnázium, které navazuje na postupy a práci základní školy Heřmánek.

Více

Fie

Projekt Feuersteinovo instrumentální obohacování (FIE)

FIE je metoda, která rozvíjí v dětech kognitivní funkce. Používá při tom tzv. instrumenty, což jsou soubory pracovních listů, které postupují od jednoduchého ke složitějšímu. Jsou v nich záměrně začleněné i chyby, aby se s nimi děti naučily pracovat. Aby si zvykly nad zadáním úkolu přemýšlet a pak svoji práci kontrolovat. Základem metody je filozofie, která vede děti k logickému myšlení, podporuje řád a dodržování pravidel. Učitel jim nepředkládá hotové pravdy, ale návodné otázky, jimiž je učí vyvozovat závěry na základě jejich zkušeností. Profesor Feuerstein je přesvědčen, že inteligenci je možné rozvíjet kdykoli. Jde mu o to, aby děti uměly propojovat učivo se životem. Metoda je připravená pro práci s dětmi už od tří let, v naší škole zatím pracujeme s žáky od 1. do 9. s třídou rozdělenou na 2 skupiny dle potřeb, tj. 2 hodiny týdně. Zároveň vnímáme potřebu rozdílné metody výuky jako i obtížnosti školní práce na 1. stupni a 2. stupni ZŠ jako i se studenty gymnázia. Žáci díky absolvovaným kurzům FIE na 1. stupni budou připravení a vybavení zvládat náročnější úkoly a přemýšlet v souvislostech, až přijdou na 2. stupeň. Na škole působí certifikovaná lektorka FIE, která si aktuálně doplňuje své schopnosti v oblasti využití diagnostické metody Learning propensity assessment device (LPAD) speciálních potřeb žáků a studentů.

Původně byla metoda zaměřena na děti, které se ocitly v rizikové situaci (děti s následky zkušenosti holocaustu), protože je tato metoda velmi efektivní pro rozvoj celé populace, je naší snahou rozšířit jí do celé školy. Od roku 2006 začaly Feuersteinovu metodu používat školy na Slovensku a v ČR. Naše lektorka Kateřina Machová se o metodu zajímá již několik let a prošla základními kurzy, na základě kterých vede na škole kurzy instrumentálního obohacování. Po důkladné diskuzi jsme došli jako pedagogický tým k tomu, že FIE je vhodný doplněk vyučování na naší škole, zejména v situaci, kdy naše škole působí vytrénovaný a kvalitní lektor. Dále máme v plánu rozvíjet tým, který bude tuto metodu rozvíjet a uplatňovat ve výuce. Prvek (metodu FIE) vkládáme do ŠVP Heřmánek, kde po dohodě s rodiči bude FIE uváděn jako samostatný předmět v širší souvislosti navazující na předměty Etická výchova a Občanská výchova, ale má přesah i do matematiky a dalších předmětů, které na škole vyučujeme objevitelským způsobem (zejména předměty přírodních věd). Provázanost těchto předmětů, ale především celkové klima školy, ve kterém je respekt a důvěra v celostný rozvoj dítěte jako hlavní motiv, přispívá k péči o duševní zdraví žáků a prevenci duševního napětí žáků z důvodu školního prostředí.
Celý systém FIE nabízí preventivní nástroje v oblasti duševního zdraví: instrument „Porozumět“ – poznat emoci na sobě i na druhých, jak je prožívám já, jak někdo druhý; instrument „Od empatie k činnosti“ – jak reagovat, instrument „Jak předcházet násilí“ – zajištění prevence.
Jsou to nástroje prevence patologických jevů a přispívají k péči o duševní zdraví dětí. Přitom všechno probíhá na uvědomělé úrovni. Každý z žáků má právo na svůj názor, můžeme se dohadovat, ale musíme se respektovat. Není chyba, když se získáváním zkušeností náš názor změní. Měníme se po celý život. Profesor Feuerstein říká, že škola má učit děti, aby se uměly dobře a rychle adaptovat na nové situace. Z toho vyplývá, že při výuce je nutné dělat všechno pro to, aby žáci věděli, kdy, kde a jak získané informace použít.
FIE je praktický terapeutický nástroj vhodný k podpoře dětí, pohybuje se mezi vyučováním a terapií, protože přináší mnoho podnětů. Naše zkušenosti jsou takové, že děti výuka FIE baví – v průběhu této výuky se odstraňuje napětí formálního učení díky tomu, že tuto výuku vnímají spíše jako zábavu a relaxaci. Ovšem při aktivitách s nástroji si rozšiřují i kognitivní učení. Uplatnění nástrojů FIE má přesah i do dalších  zdělávacích oblastí – např. do výuky českého jazyku či matematiky.