FacebookFacebook
Facebook
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

PREZENČNÍ

VÝUKA

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

DISTANČNÍ

VÝUKA

DISTANČNÍ VÝUKA

Distanční výuka na čtyřletém gymnázium je mimořádná příležitost pro domácí vzdělávání. Prosím přejděte na více

Více

O

ŠKOLE

O ŠKOLE

Školní dokumenty, ŠVP Heřmánek a školní komunikační systém. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLY

HEŘMÁNEK

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Budete přesměrováni na webové stránky základní školy Heřmánek. Prosím přejděte na více

Více

Školní projekty

Školy Heřmánek, kterých součástí je také gymnázium Heřmánek, jsou nevšedním projektem v rámci českého školství, který využívá řadu inovativních a inspirativních metody, ale je také zaměřen na poctivou práci pedapogů a studentů a rozhodně na přípravu na další studium, ale i na praktický život. V rámci svých aktivit škola Heřmánek realizuje i specificky zaměřené projekty, se kterými se na této stránce můžete seznámit.

  • » Erasmus Irsko

    https://www.instagram.com/gymnaziumhermanek/

    https://www.facebook.com/gymnaziumhermanek

Projekt Erasmus -garantem projektu je tým Mgr. Miroslava Adamcová, Ing. Petr Adamec a Ing. Barbora Kubičová
Studenti  školy Heřmánek jsou vedení k aktivnímu zapojení do školní komunity jako i do aktivit podporujících inkluzi cizojazyčných žáků. Zkušenosti s mezinárodní mobilitou mají žáci i studenti možnost získat již v rámci projektu Teen(druhý stupeň a čtyřleté gymnázium( výjezdy do zahraničí – 9 – 10 dnů, kontakty se zahraničními školami v Aténách, v Irsku, ve Velké Británii, Švédsku a Dánsku. Studenti nahlédnout do jiné kultury, do jiného typu vzdělávání a mohou si i vytvořit přátelské vztahy. Výjezdy jsou zaměřeny dvěmi směry – zdokonalení jazyka a podpora výuky historie a geografie. jako i s projektovou výukou dějepisu přímo na zajímavých historických místech. Žáci a studenti se podílí již na přípravě výjezdů - zjišťují ceny vstupů, aktuální podmínky pobytu, komunikují s místními kontaktními osobami v zahraničí ohledně programu a připravují rozpočet výjezdu

Projekt školní parlament - garantem projektu je Bc. Tereze Bárthová

Ve školním roce 2021/2022 vznikl na škole žákovský parlament a proběhly první celoškolní volby. Žákovský parlament zaštítil činnost žákovských týmů, které na škole působily již v předchozích letech. Připravujeme vznik studentského parlamenu. Naši žáci i studenti z projektu Teen jsou dlouhodobě zapojeni do chodu školy v praktických oblastech.  

Projekt školní farma (Montessori projekt – Děti Země) – školní chata - garantem projektu je Mgr. Miroslava Adamcová
Školní chata je na nádherném místě v polosamotě nad údolím, které míří do Berounky. Školní chata je projekt, který dává žákům a studentům přiblížit se více k přírodě, k praktickému životu a k sobě navzájem. Žáci projektu Teen chatu několik tel rekonstruovali (za přispění odborníků) a nyní je chata obklopena velkým školním pozemkem, na kterém je vysazen švestkový a třešňový sad. 

Projekt Etické výchovy na základě metody Forgiveness Education Curriculum (FEC) garantem projektu je Bc. Kateřina Machová
Metoda FEC je přímým důsledkem sociálního vědeckého výzkumu vytvořeného v University of Wisconsin-Madison v roce 1985 Dr. Robertem Enrightem a jeho kolegy. Profesor Enright se zabývá tématem duševní očisty v kontextu společností, které prodělali společenská traumata, jako je komunita v Belfastu, či Jihoafrická republika. Tým profesora Enrighta šíří zájemcům z široké veřejnosti výsledky svého výzkumu jako i výzkum a spisy dalších profesionálů zkoumajících toto téma ve všech oblastech života. 
V roce 2012 jsme navázali spolupráci s americkým psychologem Dr. Enrightem  z International Forgiveness Institute (USA). Jeho tým zpracovává kurikulum, které pracuje na rozvoji emoční inteligence a budování sebedůvěry od 2-letých dětí. Naše škola má od tvůrců kurikula autorizaci přinést toto kurikulum do své výuky a také do obecné práce v ČR. Tým pracovníků školy se účastnil online semináře s Dr. Enrighetem a seznámil se s materiály, které si škola pořídila a pro vlastní potřebu vyučující (se svolením autorů) části kurikul nastudovali
a využívají. Od ledna roku 2014 jsme kurikulum používali ve výuce předmětu Etická výchova na základní 
Koncepčně se metodický obsah programu FEC zaměřuje prostřednictvím příběhů a řešených témat jednotlivých modulů na:
- prevenci a stabilizaci problémového chování dětí a žáků,
- sociální managementu třídy z pohledu jednotlivce i kolektivu,
- rozvoj psychosociálních kompetencí,
- seberegulaci a práci s emocemi včetně rozvoje kompetencí pedagogů pro včasné rozpoznání ohrožených dětí, mezioborovou spolupráci dospělých v podpoře duševního zdraví dětí a péči o vlastní duševní zdraví.

Projekt Feuersteinovo instrumentální obohacování (FIE)
FIE je metoda, která rozvíjí v dětech kognitivní funkce. Používá při tom tzv. instrumenty, což jsou soubory pracovních listů, které postupují od jednoduchého ke složitějšímu. Jsou v nich záměrně začleněné i chyby, aby se s nimi děti naučily pracovat. Aby si zvykly nad zadáním úkolu přemýšlet a pak svoji práci kontrolovat. Základem metody je filozofie, která vede děti k logickému myšlení, podporuje řád a dodržování pravidel. Učitel jim nepředkládá hotové pravdy, ale návodné otázky, jimiž je učí vyvozovat závěry na základě jejich zkušeností. Profesor Feuerstein je přesvědčen, že inteligenci je možné rozvíjet kdykoli. Jde mu o to, aby děti uměly propojovat učivo se životem. Metoda je připravená pro práci s dětmi už od tří let, v naší škole zatím pracujeme s žáky od 1. do 9. s třídou rozdělenou na 2 skupiny dle potřeb, tj. 2 hodiny týdně. Zároveň vnímáme potřebu rozdílné metody výuky jako i obtížnosti školní práce na 1. stupni a 2. stupni ZŠ jako i se studenty gymnázia. Žáci díky absolvovaným kurzům FIE na 1. stupni budou připravení a vybavení zvládat náročnější úkoly a přemýšlet v souvislostech, až přijdou na 2. stupeň. Na škole působí certifikovaná lektorka FIE, která si aktuálně doplňuje své schopnosti v oblasti využití diagnostické metody Learning propensity assessment device (LPAD) speciálních potřeb žáků a studentů.

Původně byla metoda zaměřena na děti, které se ocitly v rizikové situaci (děti s následky zkušenosti holocaustu), protože je tato metoda velmi efektivní pro rozvoj celé populace, je naší snahou rozšířit jí do celé školy. Od roku 2006 začaly Feuersteinovu metodu používat školy na Slovensku a v ČR. Naše lektorka Kateřina Machová se o metodu zajímá již několik let a prošla základními kurzy, na základě kterých vede na škole kurzy instrumentálního obohacování. Po důkladné diskuzi jsme došli jako pedagogický tým k tomu, že FIE je vhodný doplněk vyučování na naší škole, zejména v situaci, kdy naše škole působí vytrénovaný a kvalitní lektor. Dále máme v plánu rozvíjet tým, který bude tuto metodu rozvíjet a uplatňovat ve výuce. Prvek (metodu FIE) vkládáme do ŠVP Heřmánek, kde po dohodě s rodiči bude FIE uváděn jako samostatný předmět v širší souvislosti navazující na předměty Etická výchova a Občanská výchova, ale má přesah i do matematiky a dalších předmětů, které na škole vyučujeme objevitelským způsobem (zejména předměty přírodních věd). Provázanost těchto předmětů, ale především celkové klima školy, ve kterém je respekt a důvěra v celostný rozvoj dítěte jako hlavní motiv, přispívá k péči o duševní zdraví žáků a prevenci duševního napětí žáků z důvodu školního prostředí.
Celý systém FIE nabízí preventivní nástroje v oblasti duševního zdraví: instrument „Porozumět“ – poznat emoci na sobě i na druhých, jak je prožívám já, jak někdo druhý; instrument „Od empatie k činnosti“ – jak reagovat, instrument „Jak předcházet násilí“ – zajištění prevence.
Jsou to nástroje prevence patologických jevů a přispívají k péči o duševní zdraví dětí. Přitom všechno probíhá na uvědomělé úrovni. Každý z žáků má právo na svůj názor, můžeme se dohadovat, ale musíme se respektovat. Není chyba, když se získáváním zkušeností náš názor změní. Měníme se po celý život. Profesor Feuerstein říká, že škola má učit děti, aby se uměly dobře a rychle adaptovat na nové situace. Z toho vyplývá, že při výuce je nutné dělat všechno pro to, aby žáci věděli, kdy, kde a jak získané informace použít.
FIE je praktický terapeutický nástroj vhodný k podpoře dětí, pohybuje se mezi vyučováním a terapií, protože přináší mnoho podnětů. Naše zkušenosti jsou takové, že děti výuka FIE baví – v průběhu této výuky se odstraňuje napětí formálního učení díky tomu, že tuto výuku vnímají spíše jako zábavu a relaxaci. Ovšem při aktivitách s nástroji si rozšiřují i kognitivní učení. Uplatnění nástrojů FIE má přesah i do dalších  zdělávacích oblastí – např. do výuky českého jazyku či matematiky.

Individualizace výuky s inspirací ze zahraničí
Metoda individualizované výuky PACE, která je v programu Teen uplatňovaná ve výuce anglického jazyku, matematiky a částěčně dějepisu a zeměpisu, umožňuje žákům individuálním rozvoj přizpůsobený tempu žáků a to i žákům s odlišným cizím jazykem. Žáci a studenti mají možnost se rozvíjet v jednotlivých předmětech v individuální zralosti a s individuálním přístupem. Což umožňuje podpořit ve škole žáky a studenty s nadáním, žáky a studenty s odlišným cizím jazykem, ale i žáky a studenty s odlišnými vývojovými potřebami. 
Systém byl vyvinut v USA a je zaměřen na úspěšnost studentů, tzv. mastery learning. Celý systém je zaměřen tak, aby pomohl žákovi (studentovi) zajistit vzdělávání, obsah, výuku a rozvrh studenta a přizpůsobit toto všechno, jedinečným potřebám každého studenta. Systém se potkává se studentem přesně tam, kde se aktuálně student nachází. Tento stav je zjištěn podle testování a odborné práce učitele a pomáhá žákům a studentům dosáhnout jejich potenciálu prostřednictvím široké škály zdrojů a strategií vhodných pro jejich styl učení, schopnosti a zájmy. Obsah učiva bez ohledu na předmět také rozvíjí sociální, emocionální a fyzickou stránku osobností žáků a studentů. Systém individuálního tempa učení věří v pozitivní dopad na úspěšnost studentů. Pokud studenti zažívají malé a postupné úspěchy, jsou motivovaní a touto motivací připravováni na další důvěru ve vlastní učení a na pozitivní rozvoj svých znalostí v současné chvíli, ale i v celém životě. Tento systém je navržen s ohledem na jednoduchý fakt, který předpokládá, že každá osobnost je „stvořena“ či „vyvinuta“ s jedinečnou sadou výukových potřeb. A každý student sám ví a s pomocí učitele-průvodce poznává, co se potřebuje naučit, aby byl v životě úspěšný. 

Práce školy v IT - garant Mgr. Šimon Plašil 

V oblasti informatiky si studenti budou prohlubovat své schopnosti využívat informační technologie a zvyšovat tak své uživatelské i pracovní kompetence. Studenti by měli získat rozhled jak v oblasti aplikací, tak v oblasti fungování informačních technologií po stránce hardwarové. V oblasti informačního myšlení se budou studenti učit nejen jak  zacházet a pracovat s informacemi a daty, jak je systematicky uspořádávat, analyzovat a vycházet z nich při navrhování dalších postupů, ale i jak k nim přistupovat z etického hlediska. V rámci nové informatiky rovněž budou pracovat s robotikou, algoritmizací a programováním od Microbitů, stavebnicemi až po 3D tisk. Velký důraz bude rovněž kladen na propojování informatiky s dalšími předměty a oblastmi, aby student dokázal využívat informační technologie ve svém zaměření a dokázal se jak orientovat v oblasti získávání a analyzování informací v daném oboru, tak si dokázal samostatně najít vhodný software pro potřebnou práci.