FacebookFacebook
EduPage
Facebook
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

PREZENČNÍ

VÝUKA

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

DISTANČNÍ

VÝUKA

DISTANČNÍ VÝUKA

Distanční výuka na čtyřletém gymnázium je mimořádná příležitost pro domácí vzdělávání. Prosím přejděte na více

Více

O

ŠKOLE

O ŠKOLE

Školní dokumenty, ŠVP Heřmánek a školní komunikační systém. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLY

HEŘMÁNEK

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Budete přesměrováni na webové stránky základní školy Heřmánek. Prosím přejděte na více

Více

Profil absolventa

Naše škola vnímá jako důležitou součást vzdělání kromě složky znalostní též složku postojovou či charakterovou jako nezbytnou součást úspěšného dospělého člověka a také nezbytnou část učebních dovedností. Naše škola nabízí našim studentům také růst v samostatnosti a zodpovědnosti, ale i v citlivosti, empatii a schopnosti spolupracovat. Studenti školy mají také dostatek příležitostí k tomu, aby dokázali rozeznat vlastní osobnost a chovat se nezávisle, tvořit si vlastní názor, pozorovat a mít respekt k silným i slabým stránkám druhých spolužáků i pedagogů. Student je spolutvůrce školní komunity, která je laboratoří pro studentův občanský a společenský život, je její aktivní součástí. 

Absolvent čtyřletého gymnázia Heřmánek bude připraven k maturitní zkoušce i k přijímacím zkouškám na vysokou školu dle jeho volby. Bude připraven k vysokoškolskému studiu, které bude smysluplné a přínosné pro jeho další rozvoj a případné společenské a pracovní  uplatnění. 

Absolvent bude mít možnost čtyři roky pracovat na rozvoji svojí osobní integrity a bude podpořen ve zrání v dospělého člověka. Klidná atmosféra školy umožňuje porozumění, atmosféra školy přispívá ke zvládnutí obtíží a učí studenta je překonávat v dalším životě a při vysokoškolském studiu. 

Absolvent gymnázia Heřmánek se nebude pohybovat jen v oblasti akademických dovedností. Bude mít možnost ve volitelném předmětu vyjít do praktického společenského uplatnění dle svojí volby. Absolvent gymnázia Heřmánek má několik praktických možností uplatnit se v praktických projektech, dokonce i v manuálních, aby bylo zdravě vyváženo jeho akademické úsilí.

Absolvent bude mít také čtyřikrát během školní docházky možnost praxe na základní škole Heřmánek či ve zvolené firmě, kde bude moci poznávat situace praktického pracovního života. Ve škole je příležitost k sociálním projektům. 

Absolvent gymnázia Heřmánek bude mít příležitost při výjezdech Erasmus+ používat aktivně anglický jazyk, či rozvinout svoji praktickou znalost cizího jazyka. Tuto schopnost rozvíjí i používané anglickojazyčné učebnice. 

Absolvent bude mít více příležitostí ke kritickému hodnocení textu, k prezentacím a ke komunikaci obecně. Běžné je používání IT techniky, včetně zápisů do notebooků. Podle vlastní volby bude mít absolvent možnost také využít umělecké předměty jako dramatickou výchovu, hudební výchovu a výtvarnou výchovu. Jako výstup z těchto předmětů může organizovat a zúčastnit se školních divadelních představení, literárních večerů, být členem školní kapely, uspořádat vernisáž vlastních výtvarných prací.